Polish Lowicki Dance

Music
Polish folk
Related Productions
Polish Lowicki Dance, August 5 – 9 1958
Work Credits
M Korinski (choreographer)
Nina Novak (choreographer)